Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 3 podľa §281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

Kategória

Zverejnené 21. júna 2022.
Bez úpravy .