Voľba hlavného kontrolóra obce Brodské

Kategória

Obecné zastupiteľstvo v Brodskom vyhlasuje v súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súvislosti s riadnym ukončením funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra, deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Brodské na deň 28.11.2022.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.

Termín doručenia prihlášok je do 2.11.2022 na adresu: Obecný úrad Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské alebo osobne na podateľňu obce v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE BRODSKÉ – NEOTVÁRAŤ“.

Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie, plat v zmysle §18 c) zákona č. 369/1990 Zb. – pracovný úväzok 0,35.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce t.j. 1.1.2023.

Požiadavky na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

  • písomná prihláška,
  • ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
  • úradne overený fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle ustanovenia § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.,
  • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  • súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Spôsob vykonania voľby:

  1. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok uchádzačov uskutoční osobitná komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva obce Brodské – komisia musí mať minimálne 5 členov.
  2. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Brodské dňa 28.11.2022.

V ostatnom sa riadi zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zverejnené 10. októbra 2022.
Bez úpravy .