Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Voľba hlavného kontrolóra obce Brodské

Obecné zastupiteľstvo v Brodskom vyhlasuje v súlade s § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súvislosti s riadnym ukončením funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra, deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Brodské na deň 28.11.2022. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr… Čítať viac

Slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Vážení seniori touto cestou Vás srdečne pozývame na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 16.10.2022 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. do kultúrneho domu v Brodskom, ktoré bude spojené s oslavou manželských párov, ktorí sa v tomto roku dožívajú 50, 55, 60 a viac rokov spoločného života. O občerstvenie a zábavu je postarané.… Čítať viac

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6.10.2022 o 18:00 hod.

Obecný úrad oznamuje, že 6.10.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční 20. zasadnutie OZ v Kultúrnom dome Návrh Programu: 1.      Otvorenie 2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.      Voľba návrhovej komisie 4.      Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brodské 5.      Dotácie 6.      Rozpočtové opatrenie č.3/2022 7.      Predaj pozemkov v lokalite Padielky 8.      Rôzne 9.      Diskusia 10.    Záver                                                                                               Anna Krídlová… Čítať viac

Nástup detí do Materskej školy

Riaditeľstvo materskej školy v Brodskom oznamuje rodičom detí, že nástup detí bude v pondelok 5.9.2022 v čase od 6:30 hod. do 8:15 hod. Každé novoprijaté dieťa absolvuje adaptáciu tzn. , že prvý týždeň budú v škôlke do 10:00 hod.

Rozhlas 30.8.2022

Jednota dôchodcov Brodské oznamuje prihláseným do Veľkého Medera,  aby si prišli uhradiť dopravu dnes do klubu o 14:00 hod.