Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kategória

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecný úrad oznamuje, že 24.2.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční

16. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za predpísaných hygienických opatrení

Návrh Programu:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce

5.      Návrh kandidáta za prísediacich pre Okresný súd Skalica

6.      Schválenie zámennej zmluvy

7.      Schválenie doplatku  pre klienta v Domove seniorov

8.      Rôzne

9.   Diskusia

10.   Záver

                                                                                              Anna Krídlová

                                                                                              starostka obce

Zverejnené 23. februára 2022.
Upravené 24. februára 2022.