Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 19.9.2023.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 21.09.202318:00 hod. sa uskutoční na obecnom úrade 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadania
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Vyhovenie protestu prokurátora
 6. Schválenie VZN č. 117/2023 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Brodské.
 7. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce
 8. Schválenie dotácie
 9. Schválenie predaja pozemku na základe výsledkov OVS č. 4
 10. Schválenie OVS č. 5
 11. Schválenie zámeru predaja pozemku
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver                                                                                              

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce