Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 15.12.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční
1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
 5. Delegovanie členov do rady materskej a základnej školy
 6. Voľba členov správnej rady Domu seniorov Brodské n.o.
 7. Schválenie ceny stočného od 01.01.2023
 8. Zmena nakladania s finančnými prostriedkami obce Brodské
 9. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
 10. Schválenie zámeru uzavrieť Zmluvu o uzavretí  budúcej zmluvy  o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
 11. Diskusia
 12. Záver

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce

Zverejnené 13. decembra 2022.
Upravené 14. decembra 2022.