Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.11.2022

Kategória

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecný úrad oznamuje, že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.11.2022 po ukončení 21. riadneho zasadnutia OZ v Kultúrnom dome

 1. Správa predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
 2. Sľub starostu obce
 3. Sľub poslancov obecného zastupiteľstva

Návrh programu:

 1. Určenie overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Určenie platu starostu obce
 4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva                    
 6. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023
 7. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupu starostu
 8. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie sobášiaceho
 9. Diskusia                                                
 10. Záver

                                                                                              Anna Krídlová, starostka obce

Zverejnené 24. novembra 2022.
Bez úpravy .