Preskočiť na obsah

Pozvánka na 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 12.12.2023.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že dňa 14.12.2023 o 18:00 hod. sa uskutoční na obecnom úrade 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie VZN č. 118/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brodské
 5. Schválenie VZN č. 120/2023 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
 6. Schválenie VZN č. 121/2023 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brodské.
 7. Schválenie VZN č. 122/2023 o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Brodské.
 8. Schválenie VZN č.123/2023 – prevádzkový poriadok pohrebiska.
 9. Schválenie VZN č.124/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
 10. Schválenie VZN č.125/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
 11. Schválenie predaja pozemku na základe výsledkov OVS č. 5/2023
 12. Schválenie priameho predaja pozemku.
 13. Rozpočtové opatrenie č. 4/2023
 14. Rozpočtové opatrenie č. 5/2023
 15. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2024.
 16. Schválenie rozpočtu obce Brodské na rok 2024
 17. Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026
 18. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok 2024
 19. Plán zasadnutí na rok 2024
 20. Schválenie úveru
 21. Schválenie prenájmu bytu
 22. Schválenie zámeru prenajať pozemok
 23. Schválenie OVS č. 6
 24. Rôzne
 25. Diskusia
 26. Záver

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce