Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.11.2022

Kategória

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecný úrad oznamuje, že 28.11.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční

21. zasadnutie OZ v Kultúrnom dome

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok 2023
 5. Schválenie VZN č. 113/2022 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Dome seniorov Brodské
 6. Schválenie VZN č. 114/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ a školských zariadení pre rok 2023
 7. Schválenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce
 8. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022
 9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023
 10. Schválenie rozpočtu obce Brodské na rok 2023
 11. Voľba hlavného kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Anna Krídlová, starostka obce

Zverejnené 24. novembra 2022.
Upravené 28. novembra 2022.