Pozvánka na 17. zasadnutie OZ v Brodskom

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 4.4.2022 o 18:00 hod. sa uskutoční

17. zasadnutie OZ v Kultúrnom dome

Návrh Programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba NK
  4. Verejná obchodná súťaž – IBV Padielky
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

                                                                                              Anna Krídlová                                                                                               starostka obce

Zverejnené 2. apríla 2022.
Bez úpravy .