Preskočiť na obsah

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brodskom

Zverejnené 24.6.2024.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že dňa 27.6.2024 o 18:00 hod. sa uskutoční na obecnom úrade 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie štatútu obce
 5. Schválenie VZN č. 127/2024 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce (ÚPN-O) Brodské č.2/2024
 6. Schválenie VZN č.128/2024 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Brodské
 7. Správa nezávislého audítora
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024
 9. Výročná správa Domu seniorov  
 10. Rozpočtové opatrenie č. 03/2024
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce