Preskočiť na obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2023

Zverejnené 7.2.2023.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 9.2.2023 o 18:00 hod. sa uskutoční

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na obecnom úrade

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Doplnenie člena Komisie ekonomickej, finančnej a správy majetku
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brodské
 6. Schválenie VZN č.115/2023 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Dome seniorov Brodské
 7. Schválenie VZN č. 116/2023 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
 9. Schválenie zvýšenia hranice výšky poberania príjmu dôchodcov pre určenie poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov s platnosťou od 01.03.2023
 10. Schválenie Zmluvy o uzavretí  budúcej zmluvy  o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií
 11. Diskusia
 12. Záver

                        Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce