Preskočiť na obsah

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 14.12.2021.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 16.12.2021 o 18:00 hod. sa uskutoční

15. Zasadnutie OZ v Kultúrnom dome

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční za predpísaných hygienických opatrení v režime OP

Návrh Programu:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Schválenie VZN č. 111/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce pre rok 2022

5.      Schválenie VZN č. 112/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

6.      Plán práce hlavného kontrolóra obce na 1. Polrok 2022

7.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022

8.      Schválenie rozpočtu obce Brodské

9.      Rozpočtové opatrenie č. 5/2021

10.   Plán zasadnutí na rok 2022

11.   Rôzne

12.   Diskusia

13.   Záver

                                                                                              Anna Krídlová,  starostka obce