Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

Starostka Obce Brodské Anna Krídlová vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy:

MATERSKÁ ŠKOLA,

Školská 919/4, 908 85 Brodské

s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2022.

Na výkon pozície riaditeľa/riaditeľky školy sú stanovené predpoklady v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť) v zmysle § 16 ods. 1), 2)  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 ods. 1), 2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • znalosť práce s PC,
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • písomná žiadosť o účasti vo výberovom konaní,
 • overené doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti v podľa § 15a ods. 7) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo overená kópia),
 • návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (originál alebo overená kópia),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti podľa § 16 ods. 2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo overená kópia),
 • čestné vyhlásenie uchádzača/ky o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov

MZDOVÉ OHODNOTENIE:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní zasielajte do 20.júna 2022 do 12:00 hod. na adresu:                      

Obec Brodské

Školská 1030/2

908 85 Brodské

v zalepenej obálke s označením na obálke: „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/ka, Materská škola, Školská 919/4, 908 85 Brodské – NEOTVÁRAŤ“.

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jej konaním.

V Brodskom, 31.5.2022                                                                    Anna Krídlová, starostka obce

Zverejnené 31. mája 2022.
Bez úpravy .