Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 18.4.2023.

Kategória

Obecný úrad oznamuje, že 20.4.2023 o 18:00 hod. sa uskutoční
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kultúrnom dome

Návrh Programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčenia novozvolenému poslancovi
 4. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
 5. Schválenie programu zasadania
 6. Voľba návrhovej komisie
 7. Zmena štatútu obce
 8. Doplnenie Sociálnej a zdravotnej komisie
 9. Doplnenie Komisie pre vybavovanie sťažností
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2022
 11. Správa audítora
 12. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2022
 13. Schválenie použitia prebytku
 14. Schválenie dotácii
 15. Predaj stavebných pozemkov
 16. Nákup pozemku
 17. Rozpočtové opatrenie č. 02/2023
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce