Preskočiť na obsah

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené 10.7.2023.

Kategória

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Skalici v súlade s § 4 písm. b)
a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Skalica
od 10.07.2023, 14:00 hod. – až do odvolania.

Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane

pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l) zákona č.

326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:

  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru
lesa a na účinné zdolávanie požiaru lesa, podľa § 4 písm. b), § 6b a § 14 písm. n) zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 10
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v
znení neskorších predpisov, je povinný najmä:

  • zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť; hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu,
  • zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
  • zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
  • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

pplk. Ing. Jozef Jankovič, riaditeľ